APDURO
Strona główna1 » Regulamin

Wyszukaj motocykl

Producent Model

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Kontakt

  • ALU PRO Andrzej Kowalczyk
    NIP: 5512519601
  • E-mail:alupro.biuro@gmail.com
  • Telefon664982745
  • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00

Regulamin

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego apduro.pl

1. Informacje ogólne
1.1. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy działający pod adresem www.apduro.pl jest firma Alu Pro Andrzej Kowalczyk z siedzibą ul. Kazimierza Wielkiego 12, 34-143 Lanckorona, NIP PL 5512519601, Regon 361979955.
1.2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego apduro.pl działającego pod domeną www.apduro.pl,  świadczenia i korzystania z usług firmy Alu Pro Andrzej Kowalczyk, działającej pod marką Apduro. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Alu Pro Andrzej Kowalczyk- podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep internetowy.
 

2. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Regulamin – niniejszy dokument dostępny na www.apduro.pl/regulamin określający zasady zawierania i realizacji Umów i Umów Sprzedaży i stanowiący integralną część tych umów;

2.2. Alu Pro – firma Alu Pro Andrzej Kowalczyk, z siedzibą w Lanckoronie, o której mowa w punkcie 1.1. powyżej;

2.3. Sklep internetowy – prowadzony przez Alu Pro internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną www.apduro.pl w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż oraz zawierane są Umowy Sprzedaży między Klientami a Alu Pro ;

2.4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie internetowym www.apduro.pl  zawarła z Alu Pro Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto;

2.5. Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Alu Pro, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego apduro.pl . Dostęp do Konta umożliwia odpowiednio:
(a) Użytkownikowi - identyfikację w Sklepie internetowym apduro.pl ;
(b) Klientowi - składanie Ofert na wybrany przez siebie Produkt;

2.6. Klient – Użytkownik uprawniony do składania Ofert niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny i stroną Umowy Sprzedaży;

2.7. Oferta – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży składana Alu Pro przez Klienta, rozumiana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny;

2.8. Kampania Sprzedażowa – informacje umieszczone w Sklepie internetowym dotyczące prezentowanych Produktów, które w wyniku złożenia przez Klienta Oferty, przyjętej następnie przez Alu Pro, mogą zostać przez Klienta nabyte. Prezentacja dotycząca Produktów ulega zmianom i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

2.9. Produkt – produkt będący przedmiotem Umów Sprzedaży. Produkty prezentowane są w Sklepie internetowym apduro.pl w ramach Kampanii Sprzedażowej, są produkowane przez Alu Pro lub pochodzą bezpośrednio od producentów, są produktami oryginalnymi i markowymi oraz stanowią wysokiej jakości akcesoria motocyklowe;

2.10. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z Alu Pro z chwilą potwierdzenia Rejestracji, zgodnie z pkt 4.7 Regulaminu;

2.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Ofercie Produktów zawierana między Alu Pro i Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;

2.12. Rejestracja – procedura określona w pkt 4.3. Regulaminu, prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu internetowego apduro.pl na podstawie loginu stanowiącego ciąg unikalnych znaków;

2.13. Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji informacje dotyczące Klienta jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Alu Pro w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy Sprzedaży, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji ww. umów, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód;

2.14. Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Sklepu internetowego apduro.pl umożliwiające Klientom składanie Ofert na wybrane Produkty, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie Ofert w formie zamówienia;

2.15. Cena Sprzedaży – cena sprzedaży Produktu przez Alu Pro na rzecz Klienta, ustalana w oparciu o informacje udzielone w ramach Kampanii Sprzedażowej z momentu złożenia Oferty przez Klienta. Cena Sprzedaży podana w Kampanii Sprzedażowej obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu;

 

3. Techniczne warunki korzystania ze sklepu internetowego
3.1. Prowadzenie przez Alu Pro Sklepu internetowego obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi:
(a) dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. przez prowadzenie i administrację przez Alu Pro Kont Użytkowników, umożliwiający składanie przez Klientów Ofert na zakup Produktów prezentowanych w ramach Kampanii Sprzedażowej;
(b) udostępnianie przez Alu Pro przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników danych, służących do ich identyfikacji oraz do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.

3.2. Niezbędnym do korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.

3.3. W związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Alu Pro drogą elektroniczną w ramach Umowy, Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
4.1. Alu Pro prezentuje Produkty przeznaczone na sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet (on-line) . Informacje na temat Produktów umieszczane są na stronie www.apduro.pl a możliwość ich nabycia posiadają tylko Użytkownicy.

4.2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym jest w zakresie świadczonych przez Alu Pro usług dobrowolne i bezpłatne.

4.3. Procedura Rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.apduro.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

4.4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
(a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
(b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu internetowego apduro.pl;
(c) Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, zmienione następnie ewentualnie w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego, są prawdziwe, zgodne z prawem oraz nie naruszają praw osób trzecich.

4.5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail) oraz hasła.

4.6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Alu Pro na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Alu Pro.

4.7. W wyniku przeprowadzenia prawidłowej Rejestracji Alu Pro tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po potwierdzeniu zgłoszonego adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

4.8. Konto zawiera w szczególności Dane Osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych Danych Osobowych, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Sklepie internetowym.

4.9. Użytkownik Konta nie jest uprawniony do umieszczania w formularzu rejestracyjnym Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby trzeciej.

4.10. Zabrania się usuwania przez Użytkownika Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 4.5. Regulaminu, w trakcie korzystania z usług Alu Pro, a także podawania Danych Osobowych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

4.11. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu e-mail.

4.12. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z Alu Pro (dotyczącą określonego Konta) bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie e-maila na adres alupro.biuro@gmail.com z tematem „REZYGNACJA”.

4.13. Z ważnych przyczyn (w tym w związku ze zmianą przepisów prawa, działaniami Użytkownika uznanymi za szkodliwe dla Sklepu internetowego, naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu) Umowa zawarta przez Użytkownika z Alu Pro(dotycząca określonego Konta) może zostać rozwiązana przez Alu Pro z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

4.14. Jeżeli Umowa została rozwiązana przez Alu Pro, Użytkownik nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Alu Pro.

4.15. W przypadkach określonych w pkt. 4.12 i 4.13 Regulaminu Alu Pro usunie Konto Użytkownika. W wyniku usunięcia Konta wszelkie Dane Osobowe Użytkownika, wprowadzone w ramach Konta zostaną nieodwołalnie usunięte. Alu Pro zastrzega sobie możliwość zatrzymania Danych Osobowych wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Konta na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu internetowego, udostępnienia tych Danych Osobowych właściwym organom oraz w innych prawnie uregulowanych przypadkach.

 

5. Zasady zawarcia umowy sprzedaży
5.1. Alu Pro prezentuje Produkty przeznaczone na sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod domeną www.apduro.pl. Prezentacja Produktów na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i w każdym czasie może ulec zmianie.

5.2. Realizacja Ofert złożonych przez Klienta następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów danego typu Produktu. Ilościowy stan magazynowy danego Produktu określony jest na karcie Produktu. Każdy Produkt w ramach Kampanii Sprzedażowej jest przedmiotem osobnej Oferty.

5.3. Umowy Sprzedaży zawierane są w postaci elektronicznej, za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez Alu Pro w Sklepie internetowym, w ten sposób, że:
(a) po wyborze zaprezentowanego przez Alu Pro Produktu, aby złożyć Ofertę Klient przechodzi do Koszyka. Na pierwszym etapie składania Oferty wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone;
(b) po potwierdzeniu Klient przechodzi automatycznie do drugiego etapu „dostawy”, w którym powinien podać dane teleadresowe do realizacji dostawy i wystawienia rachunku/faktury VAT, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, a także wybrać jedną z dostępnych form dostawy;
(c) po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Klient przechodzi automatycznie do etapu „płatność”, gdzie określa formę płatności za Produkt, wybierając spośród dostępnych opcji.
(d) po zrealizowaniu powyższych kroków Klient otrzymuje e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia przez Alu Pro i wskazujący termin jego realizacji, co równoznaczne jest z przyjęciem Oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży wybranego Produktu. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji i tym samym nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4. Zakupiony Produkt dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, w zależności od decyzji Klienta, o której mowa w pkt. 5.4. b Regulaminu. Odbiór osobisty zakupionego Produktu możliwy jest po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i ustaleniu terminu.

5.5. W przypadku wyboru opcji dostawy Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej zasady dostawy regulują osobne postanowienia. Dostawa dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są obok prezentowanego w Sklepie internetowym Produktu.

5.6. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Alu Pro podany na stronie internetowej apduro.pl Produkt wysyłany jest do Klienta po zaksięgowaniu płatności. Brak zapłaty Ceny Sprzedaży w terminie miesiąca od zawarcia Umowy Sprzedaży powoduje jej rozwiązanie.

 

6. Reklamacje/zwroty

6.1. Użytkownik i Klient mogą złożyć reklamację/zwrot, jeśli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Alu Pro lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, lub jeśli towar nie spełnia ich oczekiwań.

6.2. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Klientowi przysługują uprawnienia określone przepisami ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Klient traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży nie zawiadomi Alu Pro o stwierdzonej niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Alu Pro odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania Produktu Klientowi.

6.3. Reklamacja/zwrot Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży powinna zostać zgłoszona Alu Pro za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres alupro.biuro@gmail.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Alu Pro: ul. Kazimierza Wielkiego 12, 34-143 Lanckorona, i powinna określać co najmniej:
(a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta;
(b) zarzuty Klienta;
(c) okoliczności uzasadniające reklamację;
(d) ewentualnie sugerowany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanej niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

 

Można skorzystać z formularza zwrotu ->

 

Zwracany towar prosimy przesyłać na adres Alu Pro Andrzej Kowalczyk, Przytkowice 541, 34-141 Przytkowice

6.4. Przed dokonaniem reklamacji/zwrotu,Klient zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z Alu Pro pod następującym numerem telefonu +48 664 98 27 45. Reklamacji zostanie nadany odpowiedni numer zgłoszenia reklamacyjnego, który Klient zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu na opakowaniu Produktu załączonego do reklamacji. W przypadku reklamacji spowodowanej nie dostarczeniem Produktu, Klient zobowiązany jest umieścić numer w treści reklamacji.

6.5. Jeżeli podane w reklamacji/zwrocie dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Alu Pro zwraca się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.6. Alu Pro udzieli pisemnej/elektronicznej odpowiedzi na reklamację/zwrot na adres wskazany przez Klienta przy składaniu Oferty, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci, wskazując, czy uznaje reklamację i w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

6.7. W przypadku uznania przez Alu Pro reklamacji/zwrotu, w zależności od sposobu jej załatwienia, do Klienta zostanie wysłana odpowiednia faktura korygująca na podany przez Klienta podczas składania Oferty adres. Zwrot należności za zakupiony przez Klienta Produkt nastąpi w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Klienta otrzymania faktury korygującej. 


6.8. Klient, zgodnie z Ustawą z 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktu. Dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymaga się wysłania oświadczenia o odstąpieniu od oznaczonej umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu w formie pisemnej na adres alupro.biuro@gmail.com

 

6.9. Klient jest zobowiązany do odesłania towaru na adres Alu Pro Andrzej Kowalczyk, Przytkowice 541, 34-141 Przytkowice. Towary powinien być należycie zabezpieczony, najlepiej styropianem, aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu. Koszty wysyłki pokrywa Klient, nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

 

7. Dane osobowe
7.1. Administratorem Danych Osobowych jest Alu Pro, który dokonuje przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

7.2. Alu Pro przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy Sprzedaży, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji tej umowy, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

7.3. Alu Pro uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Alu Pro nie udostępnia wbrew prawu Danych Osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawnionym osobom.

7.4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go Danych Osobowych i prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

8. Postanowienia końcowe
8.1. Alu Pro zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi i/lub prawnymi), z zastrzeżeniem punktu 9.2. poniżej.

8.2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Alu Pro poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od przesłania Regulaminu Użytkownikowi.

8.3. Prawem właściwym dla Umów oraz Umów Sprzedaży zawieranych w ramach Regulaminu jest prawo polskie.

8.4. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Alu Pro i Użytkowników.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl